ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.พ. 66 รายงานตัวนักเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนร่มไทรวิทยา การแต่งการด้วยชุดนักเรียน งานวิชาการ
12 ก.พ. 66 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนร่มไทร วิชาการ
21 มิ.ย. 65 ถึง 27 มิ.ย. 65 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565
สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดทั้ง  6  โรงเรียน  ร่วมประกวดการแข่งขัน  อาทิ  ประกวดสื่อนัฒตกรรมการสอนของครูผู้สอน  ผลงานการประดิษฐ์ครูและนักเรียน  และการแข่งขันอื่นๆ  อีกมากมาย  
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร