ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
โรงเรียนร่มไทรวิทยา ตั้งอยู่ที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๗๓๐๑๖๓ โทรสาร ๐๔๒ – ๗๓๐๑๖๓  Website .www.romsaischool.siam๒web.comสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร เปิดสอนระดับชั้น ม.๑ ถึงระดับชั้น ม.๖ จำนวน  ๑5  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  ๕๓  ไร่  ๒  งาน  ๖  ตารางวา
               ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เปิดโรงเรียนสาขาที่ขึ้นตำบลนาม่อง  ชื่อว่า  “โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  สาขามัธยมตำบลนาม่อง”  โดยได้รับมอบที่ดินจากสภาตำบลนาม่อง ซึ่งกันไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่  ๕๓  ไร่  ๒  งาน  ๖  ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  ซึ่งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่  ๗  และกิโลเมตรที่ ๘  ถนนลาดกะเฌอ-กุดบาก (อยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านนาขาม และ หมู่บ้านโพนงาม  ตำบลนาม่อง )โดยชาวตำบลนาม่องได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์และไม้เพื่อสร้างเป็นสถานที่เรียนได้ ๑ หลังและปีการศึกษา  ๒๕๓๗  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยมี  นายกุลดิลก  โถชัยคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนมัธยมสาขา และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
                ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๐ โดยมี ฯพณฯ สุขวิช  รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในประกาศตั้งโรงเรียนโดยชื่อว่า “โรงเรียนร่มไทรวิทยา” 
               ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  โรงเรียนร่มไทรวิทยาได้เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ
               เมื่อวันพุธที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  ได้ถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย  อปท.ที่รับโอนคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย ในการทำพิธีส่งมอบและรับมอบการถ่ายโอนสถานศึกษาได้มีขึ้น ที่ห้องประชุมอาคารไทรทอง   โรงเรียนร่มไทรวิทยา  โดยมี นายวัชรพงศ์  สุขรักษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต ๒ เป็นผู้ส่งมอบสถานศึกษา  และ นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับมอบสถานศึกษา  โดยมี ส.ส.สาคร  พรหมภักดี, นายอำเภอกุดบาก หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกุดบาก, สมาชิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และแขกผู้มีเกียรติในเขตจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน