วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน             :  ทนโต  เสฏโถ  มนุษเสสุ
 
 
วิสัยทัศน์                         :  กีฬาเด่น  เน้นผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม   บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                                        สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
คำขวัญของโรงเรียน      :  คุณธรรม  คุณภาพ  นำกีฬา
 
 
 
สีประจำโรงเรียน             :  ขาว – ฟ้า
 
 
อัตลักษณ์                       :  มีวินัย  น้ำใจนักกีฬา
 
 
เอกลักลักษณ์                 :  กีฬาเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง