ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 1/2565
วันที่  1  กันยายน  2565  โรงเรียนร่มไทรวิทยา  ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา  1/2565  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการภายนอก  โดยสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,11:36   อ่าน 16 ครั้ง