ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชูพงษ์ คำจวง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองนายก อบจ.สกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ สาระนันท์
ตำแหน่ง : รองนายก อบจ.สกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง สุวรรณโคตร
ตำแหน่ง : รองนายก อบจ.สกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒฬ์ นะรุน
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุลิต บุนนาค
ตำแหน่ง : รองปลัด อบจ.สกลนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจบ บุญแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวลารัตน์ ปฎิเวศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริวัฒน์ พงษ์สระพัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :