กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางละอองดาว พงษ์มณีศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ