กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิศราวุธ เพิ่มสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพิพัฒน์ นิสิทธิชัย
ครู
เบอร์โทร : 0629234545
อีเมล์ : kaofangak2527@gmail.com