กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีระวัฒน์ สมบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1