กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจารุวรรณ คำพรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสบชัย อุ้ยศรีแคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัทราภรณ์ ละลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : pokkylove6038@gmail.com