นางวลารัตน์ ปฎิเวศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูล

เปิดเว็บไซต์ 07/02/2022
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 84816
Page Views 114366
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กุดบาก กุดบาก
2 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
3 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
4 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว กุดไห กุดบาก
6 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์) กุดไห กุดบาก
7 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
8 โรงเรียนบ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
9 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
10 โรงเรียนบ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
11 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
12 โรงเรียนร่มไทรวิทยา นาม่อง กุดบาก
13 โรงเรียนบ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
14 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
15 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
16 โรงเรียนบ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
17 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน
19 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน
20 โรงเรียนบ้านอูนโคก หนองปลิง นิคมน้ำอูน
21 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน
22 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว หนองปลิง นิคมน้ำอูน
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน
24 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน 042789070 , 0621788800
25 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน พรรณานิคม
26 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม
27 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
28 โรงเรียนบ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม
29 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
30 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
31 โรงเรียนบ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม
32 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม
34 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
35 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
36 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม 042706323
37 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม
38 โรงเรียนบ้านนาใน นาใน พรรณานิคม
39 โรงเรียนบ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม
40 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา นาใน พรรณานิคม
41 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาใน พรรณานิคม
42 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม
43 โรงเรียนบ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม
44 โรงเรียนบ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม
45 โรงเรียนบ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม
46 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม บะฮี พรรณานิคม
47 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม -
48 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
49 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม
50 โรงเรียนบ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม
51 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม
52 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม
53 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม
54 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม
55 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม 0-4277-9254
56 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม
57 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม
58 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม
59 โรงเรียนบ้านพอกใหญดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม
60 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม) พอกน้อย พรรณานิคม
61 โรงเรียนบ้านคางฮุง พอกน้อย พรรณานิคม
62 โรงเรียนบ้านเปือย(พรรณา) วังยาง พรรณานิคม
63 โรงเรียนบ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม
64 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม 0801904706
65 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.พรรณานิคม) วังยาง พรรณานิคม
66 โรงเรียนบ้านบึง วังยาง พรรณานิคม
67 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม
68 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม
69 โรงเรียนบ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม
70 โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง สว่าง พรรณานิคม
71 โรงเรียนบ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม
72 โรงเรียนบ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม
73 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม
74 โรงเรียนบ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม -
75 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม
76 โรงเรียนบ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม
77 โรงเรียนบ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม
78 โรงเรียนบ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม
79 โรงเรียนบ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม
80 โรงเรียนบ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม
81 โรงเรียนบ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม
82 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม
83 โรงเรียนบ้านโคก ไร่ พรรณานิคม
84 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ไร่ พรรณานิคม
85 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม
86 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.พังโคน) ต้นผึ้ง พังโคน
87 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน
88 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน
89 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน 042167218
90 โรงเรียนบ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน
91 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน
92 โรงเรียนบ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน
93 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน
94 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน
95 โรงเรียนมารีพิทักษ์พังโคน พังโคน พังโคน
96 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน
97 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน
98 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา พังโคน พังโคน
99 โรงเรียนบ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน
100 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา พังโคน พังโคน
101 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน
102 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 ม่วงไข่ พังโคน 042728720
103 โรงเรียนบ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน
104 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน
105 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน
106 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน
107 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พังโคน) แร่ พังโคน
108 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน
109 โรงเรียนบ้านหนองบัว แร่ พังโคน
110 โรงเรียนบ้านหนองไฮ แร่ พังโคน
111 โรงเรียนบ้านแร่ แร่ พังโคน 042164863
112 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน
113 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน
114 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน
115 โรงเรียนบ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน
116 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
117 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน
118 โรงเรียนบ้านส่งเปลือย ไฮหย่อง พังโคน
119 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน 042771410
120 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ
121 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ
122 โรงเรียนบ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ
123 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ
124 โรงเรียนบ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ
125 โรงเรียนบ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ
126 โรงเรียนบ้านดงบัง ค้อเขียว วาริชภูมิ
127 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ
128 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ
129 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ
130 โรงเรียนบ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ
131 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ปลาโหล วาริชภูมิ
132 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ 042781499
133 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ
134 โรงเรียนบ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ
135 โรงเรียนบ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ
136 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ
137 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ
138 โรงเรียนบ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
139 โรงเรียนบ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
140 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
141 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ
142 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
143 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
144 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
145 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
146 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ
147 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ
148 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ
149 โรงเรียนบ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน
150 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน
151 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน
152 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
153 โรงเรียนบ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
154 โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน
155 โรงเรียนชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
156 โรงเรียนบ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
157 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
158 โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
159 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
160 โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
161 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
162 โรงเรียนบ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
163 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
164 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.สว่างแดนดิน) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
165 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน
166 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน
167 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน 042-706827
168 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน
169 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(อ.สว่างแดนดิน) ทรายมูล สว่างแดนดิน
170 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
171 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน
172 โรงเรียนบ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
173 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน
174 โรงเรียนบ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน
175 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
176 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
177 โรงเรียนบ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน
178 โรงเรียนบ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน
179 โรงเรียนบ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน
180 โรงเรียนบ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน
181 โรงเรียนบ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน
182 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.สว่างแดนดิน) บงเหนือ สว่างแดนดิน
183 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน
184 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน
185 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน
186 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน
187 โรงเรียนต้นเกษพิทยา บงใต้ สว่างแดนดิน 0897135078 , 0862201677
188 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน
189 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน
190 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน
191 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน
192 โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน
193 โรงเรียนบ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน
194 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
195 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน
196 โรงเรียนบ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
197 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน
198 โรงเรียนบ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
199 โรงเรียนบ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
200 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
201 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
202 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
203 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
204 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
205 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน
206 โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
207 โรงเรียนบ้านถ่อน พันนา สว่างแดนดิน
208 โรงเรียนบ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน
209 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
210 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042-776990
211 โรงเรียนเมธาศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
212 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
213 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
214 โรงเรียนอนุบาลเกศินี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
215 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
216 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณแทน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
217 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
218 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042721080
219 โรงเรียนบ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
220 โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
221 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
222 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน
223 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา หนองหลวง สว่างแดนดิน
224 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน
225 โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน
226 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน
227 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
228 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน
229 โรงเรียนบ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน
230 โรงเรียนบ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน
231 โรงเรียนบ้านแวง แวง สว่างแดนดิน
232 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน
233 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน 042-729369
234 โรงเรียนบ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน
235 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน
236 โรงเรียนบ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน
237 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน
238 โรงเรียนบ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน
239 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โคกสี สว่างแดนดิน
240 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน
241 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน
242 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน
243 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน
244 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน
245 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน
246 โรงเรียนบ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว
247 โรงเรียนบ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว
248 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว 0854578982
249 โรงเรียนบ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว
250 โรงเรียนบ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว 042720053
251 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว 042-099929
252 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว
253 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว
254 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว
255 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว
256 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.ส่องดาว) ปทุมวาปี ส่องดาว
257 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว
258 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว
259 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว
260 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว
261 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว
262 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
263 โรงเรียนบ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว
264 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว
265 โรงเรียนชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
266 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.ส่องดาว) ส่องดาว ส่องดาว 042-XXXXXX
267 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว 042-786337
268 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ 042 – 756924
269 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 042709177